Uczelnie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Istniejący od 1611 roku najpierw jako Kolegium Jezuickie, potem jako Uniwersytet Poznański, a od 1955 roku jako UAM. Obecnie kształci studentów na 14 wydziałach i mimo rosnącej konkurencji w szkolnictwie wyższym, pozostaje główną uczelnią Poznania.
Więcej informacji: www.amu.edu.pl

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Założona w 1993 roku przez profesora Andrzeja K. Koźmińskiego. Uznawana za najlepszą w Europie Środkowo-Wschodniej szkołę biznesu szerokiego profilu. Od wielu lat jest liderem rankingów "Wprost", "Polityki", "Perspektyw", "Home&Market" i "Rzeczpospolitej" wśród niepublicznych uczelni wyższych. Posiada bogatą ofertę edukacyjną na wielu kierunkach podyplomowych tworzonych zgodnie z międzynarodowymi standardami.
Więcej informacji: www.kozminski.edu.pl

Uniwersytet Ekonomiczny im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest jedną z najstarszych uczelni na Górnym Śląsku. Powstała w grudniu 1936 roku. Jest jedną z pięciu państwowych uczelni ekonomicznych w kraju i największą uczelnią w regionie kształcącą w zakresie nauk społeczno - ekonomicznych na czterech wydziałach: Ekonomii, Zarządzania, Finansów i Ubezpieczeń oraz Informatyki i Komunikacji.
Więcej informacji: www.ue.katowice.pl

Politechnika Gdańska

Na 9 wydziałach uczelni studiuje ponad 18 tysięcy studentów na studiach inżynierskich, magisterskich i doktoranckich realizowanych w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Dyplom jej ukończenia posiada wysoką rangę również za granicą, a w ogólnopolskich rankingach uczelnia nasza zajmuje od dawna jedno z czołowych miejsc. W roku 2005 w rankingu tygodnika "Newsweek" Politechnika Gdańska po raz kolejny uplasowała się na I. miejscu wśród uczelni technicznych, a na VII. miejscu wśród polskich uczelni państwowych.
Więcej informacji: www.pg.gda.pl

Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie

Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, założona w 1993 r. To jedna z najdłużej istniejących niepublicznych uczelni humanistycznych w Polsce. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w 7 miastach Polski. Główne nurty specjalizacji Uczelni oscylują wokół tematyki europejskiej polityki społecznej, aktywnej pracy socjalnej, pedagogiki oraz gospodarki społecznej. Władze Uczelni dokładają wszelkich starań, aby urozmaicić i usprawnić proces kształcenia, odważnie wprowadzając nowe technologie komunikacyjne. Obok tradycyjnych form nauczania prowadzone są także zajęcia przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość.
Więcej informacji: www.wsptwp.eu

Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska powstała w 1953 roku z inicjatywy lubelskiego środowiska techników, inżynierów i naukowców i od tego czasu kształci kadrę inżynierską i prowadzi badania naukowe. Główne kierunki badań naukowych prowadzonych obecnie w uczelni związane są z rozwojem konstrukcji i technologii, ochroną środowiska oraz oszczędnością materiałów i energii. Politechnika Lubelska wykonuje ekspertyzy i prowadzi działalność konsultingową. Badania prowadzone na uczelni owocują licznymi publikacjami naukowymi, a także patentami oraz prawami ochronnymi.
Więcej informacji: www.pollub.pl

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Uczelnia rozpoczęła swoją działalność w 1998 roku otwierając specjalność „Zarządzanie przedsiębiorstwem". WSPiA proponuje bogaty wybór kierunków zarówno na studiach I i II stopnia, jak i na studiach podyplomowych. WSPA w Lublinie na wzór wielu uczelni zagranicznych wprowadza europejskie standardy nauczania wzbogacając tym samym swoją ofertę edukacyjną. Misją WSPiA jest efektywne przygotowanie przedsiębiorczych i odpowiedzialnych społecznie przyszłych liderów do pracy w kraju i za granicą.
Więcej informacji: www.wspa.pl

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

Szkoła Wyższa im. Bogdana JańskiegoSzkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego dawna Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, istnieje od 1993 roku i należy do najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce i jest jedną z największych i najdynamiczniej rozwijających się uczelni niepaństwowych w Polsce. Od innych szkół wyższych wyróżnia ja to, iż oprócz programu edukacyjnego realizuje program wychowawczy. W Szkołach Bogdana Jańskiego na ponad 80 specjalnościach zdobywa wiedzę blisko 8 tysięcy studentów z kraju i z zagranicy.
Więcej informacji: www.janski.edu.pl

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w SiedlcachUczelnia istnieje od 1999 roku. Przez 12 ostatnich lat kształciła na najwyższym poziomie i nieustannie się rozwijała, rozbudowując bazę lokalową i uzyskując akredytacje na prowadzenie kolejnych kierunków studiów. Misją Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej jest kształcenie kadr dla przyszłości, tworzenie i transfer praktycznej wiedzy oraz budowa społeczeństwa informacyjnego.
Więcej informacji: www.mazovia.edu.pl

Polsko - Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych (PJWSTK)

Polsko - Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych (PJWSTK)Polsko - Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych (PJWSTK) została założona w 1994 r. przez Fundację Rozwoju Technik Komputerowych realizującą porozumienie zawarte pomiędzy rządami Polski i Japonii z roku 1993. Uczelnia zajmuje czołowe pozycje w prestiżowych rankingach. Doceniana jest przez studentów, pracodawców i media. Uczelnia zwraca szczególną uwagę na dostosowywanie programów kształcenia do wymogów oraz oczekiwań rynku pracy, tym samym Rada Programowa stale opracowuje i aktualizuje ofertę edukacyjną.
Więcej informacji: www.pjwstk.edu.pl

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

Wyższa Szkoła Umiejętności SpołecznychWyższa Szkoła Umiejętności Społecznych jest nowoczesną Uczelnią, nastawioną na realizację wyzwań, jakie stawia przed wykładowcami i studentami XXI wiek. Kształcenie na wszystkich kierunkach i w ramach wąskich specjalizacji, szczególnie cenionych na rynku pracy, stwarza Absolwentom korzystne warunki zatrudnienia w atrakcyjnych zawodach, w instytucjach i firmach o wysokim prestiżu. WSUS zajmuje wysokie miejsca w rankingach szkół niepaństwowych, które oceniane są pod kątem skuteczności zatrudnienia Absolwentów.
Więcej informacji: www.wsus.pl

Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu

Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu została powołana decyzją Ministra Edukacji Narodowej 14 lipca 1993 roku po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o rejestrację przygotowanego przez założycieli uczelni mgr Zofię Czempińską - Świtalską i mgr Krzysztofa Ostrowskiego. Misją Uczelni jest kształcenie poszukujących najnowszej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie ochrony i kształtowania środowiska naturalnego i środowiska pracy oraz zrównoważonego korzystania z zasobów przyrody, a także prowadzenie prac badawczo - rozwojowych na rzecz regionu.
Więcej informacji: www.pwsos.pl