Projekty edukacyjne

W ramach Professional Knowledge Academy realizowane są projekty edukacyjne, mające na celu wprowadzanie nowych kierunków studiów, a także umożliwienie studentom nabycia kwalifikacji praktycznych poprzez współpracę z przedsiębiorstwami oraz podniesienie kluczowych umiejętności wymaganych na rynku pracy. Projekty edukacyjne niosą ze sobą wymierne korzyści dla uczelni: wzrost atrakcyjności oferty uczelni, nawiązanie współpracy z pracodawcami, dostosowanie jakości kształcenia do wymogów rynku pracy. Ponadto projekty edukacyjne zwiększają potencjał kształcenia m.in.: poprzez inwestycje w zaplecze szkoleniowe oraz badawcze np. rozbudowę laboratoriów, wyposażenia serwerowni itp.

Przykładami projektów edukacyjnych realizowanych przez Syntea SA wspólnie z uczelniami wyższymi są:

Absolwent na miarę czasu„Absolwent na miarę czasu” realizowany przez Politechniką Lubelską w partnerstwie z Syntea SA w okresie od 01.10.2010 do 30.09.2012. Kluczowym celem przedsięwzięcia było dostosowanie kierunków o profilu informatycznym do wymogów ministerialnych oraz poszerzenie oferty Uczelni o studia i kursy stworzone w oparciu o potrzeby pracodawców. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 4.1.1. PO KL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

Cele projektu:

 • Uzupełnienie oferty edukacyjnej Uczelni – uruchomienie nowych specjalizacji na poziomie studiów II stopnia.
 • Uruchomienie platformy kształcenia na odległość jako elementu zwiększającego atrakcyjność i efektywność kształcenia.
 • Dostosowanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy (warsztaty prowadzone przez specjalistów z branży informatycznej, seminaria prowadzone przez wybitnych ekspertów z zagranicy, panele dyskusyjne z udziałem pracodawców, konferencje dydaktyczne).
 • Rozwój partnerstwa z pracodawcami poprzez organizowanie praktyk i staży, które powiązane są z tematami realizowanych prac dyplomowych.
 • Podjęcie współpracy z potencjalnymi pracodawcami (dostęp do wspólnie wypracowanej i gromadzonej wiedzy).
 • Utworzenie Wirtualnego Kampusu, w ramach którego oprócz Platformy kształcenia na odległość znajdą się jeszcze: system gromadzenia doświadczeń pomiędzy pracodawcami a Uczelnią oraz system wymiany informacji pomiędzy wykładowcą a studentem.

Adresaci projektu:

 • 180 studentów/studentek nowych specjalności na kierunku Informatyka w ramach studiów stacjonarnych II stopnia,
 • 180 słuchaczy kursów, w tym e-learningowych.

Kluczowe działania:

 • opracowanie programów nauczania,
 • przygotowanie merytoryczne nowych specjalności i ich realizacja,
 • współpraca z pracodawcami,
 • utworzenie i utrzymanie platformy e-learningowej,
 • budowa systemu wymiany wiedzy (pracodawca – uczelnia – student),
 • organizacja praktyk, staży i warsztatów.

Nowe specjalności w ramach projektu:

 • Technologie wytwarzania oprogramowania
 • Systemy teleinformatyczne
 • Eksploatacja systemów informatycznych
 • Systemy i aplikacje multimedialne
 • Aplikacje internetowe

Dodatkowe korzyści dla Uczelni:

 • zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej,
 • zacieśnienie i utrzymanie współpracy z pracodawcami,
 • transfer wiedzy pomiędzy uczelnią a przedsiębiorcami,
 • podniesienie jakości kształcenia przez udział w cyklu seminariów,
 • zwiększenie potencjału kształcenia poprzez rozbudowę laboratoriów, wyposażenia serwerowni itp.

Projekty edukacyjne niosą ze sobą wymierne korzyści dla uczelni: wzrost atrakcyjności oferty uczelni, nawiązanie współpracy z pracodawcami, dostosowanie jakości kształcenia do wymogów rynku pracy. Ponadto projekty edukacyjne zwiększają potencjał kształcenia poprzez inwestycje w zaplecze szkoleniowe oraz badawcze np. rozbudowę laboratoriów, wyposażenia serwerowni itp.

Kluczowe działania Syntea SA

 • Współpraca z pracodawcami – organizacja i przeprowadzenie paneli dyskusyjnych z udziałem pracodawców dot. programów nauczania na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku Informatyka (nowe specjalności), wykształcenia studentów oraz praktyk i staży
 • Przeprowadzenie egzaminów i wydanie dyplomów ECCC
 • Przeprowadzenie egzaminów i wydanie dyplomów CISCO
 • Przeprowadzenie egzaminów i wydanie dyplomów Microsoft
 • Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla studentów. Tematyka warsztatów będzie ściśle związana z uruchomionymi specjalnościami
 • Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla studentów z zakresu obsługi uruchomionego w ramach projektu „Wirtualnego Kampusu”
 • Udział w organizacji praktyk i staży

„Przedsiębiorcza Uczelnia” to projekt sfery edukacji, który realizowany był przez WSP TWP w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka - działanie 4.1, poddziałanie 4.1.1- Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni w partnerstwie z Syntea w latach 2008-2013.Cel projektu

 • modernizacja i podniesienie jakości w działalności dydaktyczno – naukowej Uczelni
 • podniesienie kwalifikacji studentów i osób z zewnątrz pragnących zwiększać swoje kompetencje poprzez uruchomienie 21 kierunków bezpłatnych studiów podyplomowych na siedmiu Wydziałach WSP TWP oraz bezpłatnych kursów doszkalających o różnorodnej tematyce
 • przyznanie stypendiów pracownikom naukowo-dydaktycznym na badania naukowe
 • uruchomienie kursów podnoszących kompetencje informatyczne, szkoleń z zakresu zarządzania metodologią PRINCE 2 oraz pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych dla pracowników Uczelnik
 • budowa platformy e-learningowej, będącej narzędziem wsparcia edukacji na odległość
 • wyrównanie szans osób niepełnosprawnych poprzez dostosowanie infrastruktury Uczelni do ich potrzeb oraz organizacja kursów ECDL
 • organizacja wolontariatu oraz płatnych praktyk i staży dla studentów w ramach Akademickiego Biura Karier

Adresaci projektu

 • studenci
 • kadra uczelni
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby spoza uczelni

Kluczowe działania Syntea SA

 • opracowanie programu i realizacja studiów podyplomowych dla nauczycieli w zakresie nauczania zdalnego „E-nauczyciel, reinżynieria kompetencji”
 • opracowanie programu i realizacja kursów dla kadry WSP TWP
 • prowadzenie cyklicznych szkoleń w zakresie umiejętności komputerowych ECDL CORE i ADVANCE
 • współuczestnictwo w programie Mobilnych Szkoleń ECDL dla osób niepełnosprawnych E-szansa

W celu zwiększania jakości oferty edukacyjnej Uczelni oraz podniesienia kwalifikacji studentów i osób z zewnątrz pragnących zwiększać swoje kompetencje, w ofercie projektu znalazły się dwusemestralne (w czterech zakresach), i trzysemestralne (w siedemnastu zakresach), bezpłatne studia podyplomowe oraz kursy pozwalające nabyć uczestnikom umiejętności kluczowe na rynku pracy.

Projekt „Przedsiębiorcza Uczelnia” był również szansą dla pracowników naukowo-dydaktycznych i kadry zarządzającej Uczelni. W ramach Projektu 35 pracowników naukowo-dydaktycznych otrzymali stypendia na badania naukowe. Kadra zarządzająca Uczelni oraz pracownicy administracyjni uzyskali możliwość wzięcia udziału w kursach podnoszących kompetencje informatyczne, szkoleniach z zakresu zarządzania metodologią PRINCE 2 oraz pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych.