08.08.2012 Syntea we współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej

Syntea rozpoczęła realizację szkoleń „Efektywne wykorzystanie tablic multimedialnych w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych (przyroda, biologia, chemia, fizyka)” na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. To część projektu, którego celem jest dostosowanie kwalifikacji 135 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych z województwa lubelskiego do zmian zachodzących w systemie oświaty poprzez wzrost ich wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystania technik multimedialnych w dydaktyce, wykorzystania technologii ICT w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, kształcenia na odległość czy nauczania przedmiotów przyrodniczych.

W ramach przedsięwzięcia Syntea S.A przeprowadzi 9 szkoleń, podczas których uczestnicy zapoznają się z działaniem tablicy interaktywnej, narzędzi do prezentacji programów dydaktycznych oraz zdobędą umiejętność tworzenia własnych prezentacji multimedialnych. Osoby biorące udział w projekcie zostaną ponadto przygotowane do samodzielnego tworzenia autorskich ćwiczeń wykonywanych przy wykorzystaniu tablic interaktywnych. Harmonogram projektu zakłada realizację warsztatów do końca października 2012 roku.

Szkolenia odbywają się w ramach projektu „Nauczyciel nowych możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.