Syntea w partnerstwie z Polsko - Japońską Wyższą Szkołą Technik Komputerowych realizuje studia podyplomowe "Programowanie systemów ERP"

05.11.2013

Studia maja na celu nabycie lub poszerzenie wiedzy dotyczącej systemów ERP, w szczególności ich oprogramowywania i wdrażania w przedsiębiorstwie. Program nauczania obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem, projektami i procesami biznesowymi, niezbędne do zrozumienia miejsca systemów ERP w przedsiębiorstwie oraz sposobu ich wdrażania, jak również zagadnienia związane z instalacją, administracją i oprogramowywaniem systemów ERP na przykładzie systemu ERP Microsoft Dynamics AX.

"Programowanie systemów ERP" to studia podyplomowe przeznaczone dla absolwentów uczelni wyższych zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji w zakresie systemów ERP. Idealni kandydaci to osoby zajmujący stanowiska techniczne, na których pracują obecnie z systemami ERP, będą pracować z nimi w najbliższej przyszłości, lub też planują ubiegać się o takie stanowisko. Dwusemestralny program studiów przewiduje 184 godziny zajęć w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć laboratoryjnych oraz 6 godzin seminarium dyplomowego. Ponadto zajęcia laboratoryjne przygotowują do międzynarodowych egzaminów certyfikacyjnych z zakresu Microsoft Dynamics AX. Wykładowcami są pracownicy naukowo - dydaktyczni PJWSTK oraz certyfikowani przez Microsoft trenerzy Microsoft Dynamics AX współpracujący z Synteą.

Systemy ERP należą do najczęściej wdrażanych technologii w średnich i dużych firmach. Absolwentom uczelni wyższych studiującym na kierunkach informatycznych wciąż brakuje wiedzy i praktycznych umiejętności na temat możliwości wykorzystania tych aplikacji w celu usprawnienia działalności przedsiębiorstwa. Dzięki współpracy z wykwalifikowanymi wykładowcami, pracującymi na co dzień z systemami ERP stwarzamy studentom szansę nabycia specjalistycznych umiejętności, cenionych na rynku pracy. Najlepszym z nich oferujemy także program praktyk w wiodących firmach wdrażających systemy Microsoft Dynamics – mówi Kamil Fałek, Dyrektor Działu Szkolnictwa Wyższego, Syntea SA.

Więcej informacji.