04.01.2011 Syntea w partnerstwie z Politechniką Lubelską

Syntea zawarła umowę partnerską z Politechniką Lubelską. Główne zadania projektu „Absolwent na miarę czasu” realizowanego z uczelnią to utworzenie nowych specjalności na kierunku informatyka tj. aplikacje internetowe, technologie wytwarzania oprogramowania czy współpraca uczelni z pracodawcami. Projekt ukierunkowany jest na podniesienie jakości usług edukacyjnych na poziomie wyższym oraz dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy i uwarunkowań gospodarczych. Inicjatywa zakłada udział 180 studentów.

Przedsięwzięcie zakłada ponadto stworzenie dla studentów platformy e-learningowej wraz z jej przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń dotyczących korzystania z narzędzia. Syntea odpowiedzialna jest też za udział w przeprowadzeniu paneli dyskusyjnych z pracodawcami dotyczących programów nauczania na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Informatyka (nowe specjalności). Projekt obejmuje ponadto przeprowadzenie egzaminów certyfikacyjnych Microsoft i Cisco oraz organizację rozmów z pracodawcami dotyczących dostosowania wykształcenia absolwentów do wymogów rynku pracy. Współpraca zakłada również zorganizowanie praktyk, staży i warsztatów dla studentów przygotowujących się do wejścia na rynek pracy oraz ewaluację projektu.

Politechnika Lubelska to kolejna uczelnia, która nawiązała współpracę z Syntea wpisując się w strategię firmy, której jednym z kluczowych czynników jest budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy m.in. poprzez współpracę z sektorem Szkolnictwa Wyższego.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IV: Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie: 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie: 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.